Prevádzkový poriadok

Prevádzkový poriadok

Prevádzkový poriadok

Pokyny, obmedzenia a zákazy týkajúce sa návštevníkov zariadenia

 1. Klient môže využívať služby len na základe riadne zaplateného vstupného.
 2. Deťom do 16 rokov je využívanie služieb povolené len v doprovode a na zodpovednosť rodičov alebo inej dospelej osoby (napr. tréner).
 3. Vo výnimočných prípadoch, po predchádzajúcom súhlase personálu prevádzkovateľa sa smú po priestoroch prevádzky pohybovať deti, ale len v doprovode rodičov, alebo zákonných zástupcov.
  Prevádzkovateľ v tomto prípade nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody na zdraví a majetku spôsobené pohybom týchto osôb.
 4. Klientom sa odporúča, aby sa pred začatím cvičebného programu podrobili komplexnej lekárskej prehliadke.
 5. Návštevu fitness klubu nedoporučujeme chorým osobám.
 6. Skrinka v šatni nie je určená na odkladanie cenných vecí.
 7. Vstupovať do priestorov posilňovne môže klient, len vo vhodnej a čistej športovej obuvi a primeranom odeve. Na prezliekanie a odkladanie odevu sú určené výhradne skrinky v šatniach.
 8. Prevádzkovateľ Mgym fitness si vyhradzuje právo na zmenu cenníku a podmienok doby platnosti permanentiek vydaných na dobu neurčitú. Povinnosť oznámenia zmien je splnená umiestnením na internetovej stránke (alternatívne v priestore prevádzky). Tento cenník je platný od 1.1.2015 a plne nahrádza predchádzajúci cenník. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť cenník aj bez predchádzajúceho upozornenia.
 9. Pri cvičení je klient povinný používať vlastný uterák, ako podložku. V prípade znečistenia strojov a lavičiek je každý povinný náradie po sebe očistiť dezinfekčným prostriedkom.
 10. Cvičebné náradie, posilňovacie stroje a ďalšie vybavenie fitness klubu sú klienti povinný používať jedine spôsobom k tomu určeným. Sú pri tom povinný chovať sa tak, aby nedochádzalok ich poškodeniu, ani k ohrozeniu zdravia vlastného, alebo zdravia iných klientov.
 11. Klienti používajú všetko vybavenie fitness klubu na vlastnú zodpovednosť. Za poranenia a úrazy, ktoré si klient zapríčiní vlastnou neopatrnosťou, nerešpektovaním vlastného zdravotného stavu a nerešpektovaním prevádzkového poriadku neberie prevádzkovateľ žiadnu zodpovednosť.
 12. Klient je povinný okamžite ohlásiť personálu akúkoľvek poruchu zariadenia.
 13. V celých priestoroch fitness klubu je prísny zákaz fajčenia.
 14. Návštevník je povinný pri využívaní služieb fitness klubu uposlúchnuť personál zariadenia.
 15. Po skončení cvičenia si musí klient po sebe odložiť náradie.
 16. Do fitness klubu je zakázaný vstup osobám so zdravotným stavom, ktorý vylučuje bezpečne vykonávať športovú, alebo fyzicky namáhavú činnosť, osobám v podnapitom stave, alebo osobám pod vplyvom omamných, alebo psychotropných látok. Ďalej je zakázaný vstup osobám v špinavom, alebo nevhodnom oblečení a osobám vzbudzujúcim verejné pohoršenie.
 17. Zamestnanci prevádzkovateľa sú oprávnení kedykoľvek vyzvať osoby uvedené v bode 16 tohto článku, aby fitness klub opustili. To sa týka i klientov, ktorý svojím chovaním ohrozujú, rušia, alebo obmedzujú iných klientov v riadnom využívaní služieb fitness klubu. Klient je povinný danej výzve okamžite vyhovieť.